Notice: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/nsninter/public_html/wp-includes/functions.php on line 4021
Hvilke konsekvenser vil arbeidet få for meg? | NSN Link (NO)

Hvilke konsekvenser vil arbeidet få for meg?

Prosjektet går inn for å minske innvirkningen på lokalsamfunnet så mye som mulig, samt sikre at lokalbefolkningen holdes informert om planene gjennom hele planleggings- og byggeprosessen.

Synlig innvirkning

Den norske omformerstasjonen skal bygges i et område hvor det har en kraftstasjon og transformatorstasjon siden 1986. Kraftstasjonen ligger i et ubefolket område. Omformerstasjonen vil dekke rundt 6 000 kvadratmeter, og vil ikke være synlig for beboerne i Kvilldal.

Landkablene vil bli gravd ned og tildekket, og vil derfor ikke være synlige. Der det er mulig, vil vi også bruke groper og andre naturlige trekk i terrenget for å minske innvirkningen av kablene.

I Norge må det bygges en ny kai i forbindelse med byggingen av landkabler og omformerstasjonen. Kaien er nødvendig for å kunne frakte tungt utstyr og materialer til Kvilldal og skal bygges i Strandanes, på andre siden av Suldalsvatnet. Den vil styrke den eksisterende lokale infrastrukturen, og kan muligens brukes til rekreasjonsformål etter at prosjektets konstruksjonsfase er avsluttet.

Støy

I Norge forventes det noe støyforstyrrelse i forbindelse med utgravingen av en mikrotunnel til kabelen mellom Hylsfjorden og Suldalsvatnet, samt under byggingen av omformerstasjonen. Byggingen vil pågå i vanlig arbeidstid, og de som blir forstyrret av støyen vil ha mulighet til å varsle prosjektledelsen når som helst.

Trafikkinnvirkning

Det vil bli gjennomført trafikkregulering og avbøtende tiltak i hele byggefasen.

I Norge vil det foregå noe tungtransport av materialer i forbindelse med utgravingen av tunnelen for landkabelen mellom Strandanes og Helganes.

Statnett har sørget for at bruk av større transportkjøretøy og når disse kan brukes, er strengt begrenset om kvelden og i rushtiden før og etter skoletid. Trafikken vil avta betydelig etter den første konstruksjonsfasen.

Miljø

I Storbritannia har National Grid gjennomført omfattende undersøkelser av mulige miljøpåvirkninger. Vi har sendt inn miljøerklæringer sammen med søknadene til Northumberland County Council og The Marine Management Organisation. Disse beskriver undersøkelsene vi har gjennomført, og våre forslag til hvordan vi kan håndtere og redusere innvirkningen på sårbart og beskyttet dyreliv.

Arbeidet vil bli gjennomført i perioder der innvirkningen på sårbart og beskyttet dyreliv er minimal.

I Norge er det ikke forventet at prosjektet vil ha innvirkning på vernede områder på land eller i sjøen.

Stavanger Maritime Museum har deltatt i prosjektets forskningsfase, og har bekreftet at det er lite sannsynlig at prosjektet vil få innvirkning på kulturvernområder.

Høsten 2012 ble det gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold. Konklusjonen fra kartleggingen var at det ikke finnes noe vernet dyre- eller planteliv langs kabelruten.